• Stichting Reprorecht 'factuur'?

    Kopieert u uit boeken, kranten of tijdschriften?

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Eerlijk Auteursrecht b.v.

Artikel 1: Definities
De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1 Opdracht(en)/Overeenkomst(en)
De overeenkomst(en) van Opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om de Werkzaamheden te verrichten.

1.2 Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Eerlijk Auteursrecht b.v. de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Werkzaamheden.

1.3 Opdrachtnemer
Eerlijk Auteursrecht b.v.

1.3 Medewerkers
Natuurlijke personen werkzaam bij of verbonden aan Eerlijk Auteursrecht b.v.

1.4 Werkzaamheden
Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

1.5 Bescheiden
Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder (maar niet uitsluitend) begrepen: papier, CD-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden als mede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers.

1.6 Stichting
Stichting Reprorecht. Handelend met Kamer van Koophandel nummer 41197499.


Artikel 2: Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

2.2 Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van (i) een ieder die bij Opdrachtnemer werkzaam is (als partner of in dienstverband, waaronder begrepen de Medewerkers), (ii) een ieder die door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld, en (iii) een ieder voor wiens handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk is of kan zijn.

2.3 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden, waaronder begrepen die van Opdrachtgever, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes
Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer waarin niet uitdrukkelijk en schriftelijk een termijn voor aanvaarding van de offerte of aanbieding wordt gesteld zijn vrijblijvend.


Artikel 4: Opdrachtverstrekking
4.1 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

4.2 Tenzij met de Opdrachtgever is afgesproken dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Opdrachtnemer vrij om te bepalen welke van haar Medewerkers bij de uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld.

4.3 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.


Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Opdrachtgever die ontstaat of (mede) het gevolg is, doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.

5.3 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) van de Opdrachtnemer in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

5.4 Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium, tot aan maximum van EUR 1.000,-.

5.5 Indien in het kader van de uitvoering van een Opdracht een derde, die niet aan Opdrachtnemer verbonden is, wordt ingeschakeld om werkzaamheden te verrichten in het kader van die desbetreffende Opdracht, zal Opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor fouten (en enige daaruit voortvloeiende schade) die door deze derde worden gemaakt.

5.6 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

5.7 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van drie maanden na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor die schade.


Artikel 6:
Verplichtingen van de Opdrachtgever
6.1 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en haar Medewerkers tegen vorderingen van derden (waaronder begrepen de Stichting), die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de Werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Opdrachtnemer in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

6.2 Een eerste gesprek (oriënterend gesprek) is slechts kosteloos indien dit vooraf door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd. Alle uit het eerste gesprek voortvloeiende of daarmee samenhangende Werkzaamheden zullen overeenkomstig de geldende tarieven in rekening worden gebracht.

6.3 Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

6.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

6.5 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat de verzochte Bescheiden zijn ontvangen. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen van de verzochte Bescheiden.

6.6 Opdrachtgever is verplicht een voorschot op het uiteindelijk te berekenen honorarium voor de te verlenen diensten te voldoen aan Opdrachtnemer en Opdrachtnemer is gerechtigd haar Werkzaamheden eerst aan te vangen nadat dit voorschot is voldaan. Opdrachtnemer is gerechtigd, mede in aanmerking genomen de stand van het onderhanden werk, gedurende de loop der Werkzaamheden opnieuw voorschotten in rekening te brengen welke door Opdrachtgever tijdig dienen te worden voldaan. Bij niet tijdige voldoening is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de Werkzaamheden op te schorten of te staken. Opdrachtnemer is in een zodanig geval niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die uit de opschorting of staking der Werkzaamheden voor Opdrachtgever voortvloeien.

6.7 De door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van besteedde tijd en eventuele gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 7: Tarieven

7.1 Tenzij voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen verricht Opdrachtnemer haar Werkzaamheden op grond van de op dat moment geldende (uur)tarieven ten tijde van het verrichten van de Werkzaamheden. Opdrachtgever is steeds gerechtigd hiervan specificatie te vragen en Opdrachtnemer is verplicht deze te verschaffen.
Opdrachtnemer heeft het recht het door haar gehanteerde (uur)tarief te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de Opdracht, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de Opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het (uur)tarief.

7.2 Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW


Artikel 8: Elektronische communicatie

8.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer al dan niet op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij de Opdrachtgever ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder maar niet beperkt tot schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.


Artikel 9 Intellectueel Eigendom
9.1 Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.

9.2  Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten/diensten waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten/diensten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages templates, macro’s, onderzoeksmethodes, bezwaren en anderen geestesproducten te verveelvoudigen, te openbaren, te delen of te exploiteren zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.


Artikel 10 Overmacht
10.1 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van overmacht in de zin van art 6:75 BW, dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

10.2 Opdrachtnemer heeft het recht, indien de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.


Artikel 11:
Overige bepalingen
11.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

11.2 Tezamen met de Overeenkomst vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende Opdracht de volledige rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. Eventuele aan de Overeenkomst voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken en/of verklaringen komen te vervallen.

11.3 Wijzigingen van deze voorwaarden of de Overeenkomst zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk is ingestemd.

11.4 Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

11.5 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de Opdracht/Overeenkomst.

11.6 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere of minder beperkte omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

11.7 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in een van de vorige leden, zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

11.8 Alle betalingen die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn, worden door Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan Opdrachtnemer voldaan.


Artikel 12:
Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1 Op alle rechtsverhoudingen, waaronder begrepen alle Overeenkomsten, tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.


KENNISGEVING
Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen van) haar cliënten in het kader van (de uitvoering van) haar dienstverlening en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Opdrachtnemer kan daarnaast (al dan niet op verzoek) informatie over haar producten of diensten (zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen) sturen per post, e-mail, of anderszins, of cliënten telefonisch benaderen. Er wordt – voor zover nodig – aangenomen dat door (een contactpersoon van) cliënt aan Opdrachtnemer beschikbaar gestelde elektronische contactgegevens mede zijn bestemd en bekendgemaakt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor marketing doeleinden.

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan Opdrachtnemer.

Datum 23 maart 2013 kennisgeving | 23 maart 2016


Eerlijk Auteursrecht kan u helpen:

Reprorecht BumaStemra